Ogólne warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej jako „Warunki Handlowe”) stosują się do umów zawartych za pośrednictwem sklepu Internetowego Wino w prezencie, znajdującego się na Stronie Internetowej www.winowprezencie.pl (dalej jako „Strona Internetowa”), pomiędzy:

podmiotem gospodarczym Bubby Bubby s.r.o., z siedzibą Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Republika Czeska, NIP: PL5263330766, data wpisu do rejestru handlowego: 12.06.2017

[email protected] www.winowprezencie.pl

Adres korespondencyjny: Bubby Bubby s.r.o., z siedzibą Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Republika Czeska. Telefon: +48 517 321 129, E-mail: [email protected]

jako Sprzedającym

a Kupującym

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


W ramach Umowy Kupna Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru określonego w zamówieniu, zaś Kupujący zobowiązuje się do odebrania danego towaru (osobiście lub od firmy przewozowej) oraz zapłaty Ceny Zakupu (dalej jako „Cena”), wraz z kosztami przesyłki oraz ewentualnymi opłatami związanymi z wyborem metody płatności, podanej w zamówieniu.

Towar sprzedawany za pośrednictwem Strony Internetowej, który jest napojem alkoholowym, podlega ustawie nr 379/2005 Sb. (Dz. U. Republiki Czeskiej), w sprawie środków zapobiegających szkodom wywołanym przez produkty tytoniowe, alkohol i inne substancje uzależniające, zgodnie z późniejszymi zmianami. Towaru takiego nie wolno sprzedawać osobom poniżej 18. roku życia.

Ceny na Stronie www.winowprezencie.pl zawierają czeski podatek VAT (23%).

Kupujący nabywa prawo własności w stosunku do towaru po uiszczeniu pełnej Ceny Zakupu, nie wcześniej jednak, niż w momencie odebrania towaru.

1.1.       Czy Umowa Kupna stosuje się wyłącznie do towaru?

Pojęcie Umowy Kupna (dalej również „Umowy”) odnosi się do dowolnej Umowy zawartej zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. Może to być na przykład Umowa świadczenia usług.

1.2.      Czy Umowa Kupna jest umową konsumencką?

Z umową konsumencką mamy do czynienia w sytuacji, gdy Kupujący jest osobą fizyczną, zaś towar zakupiony został w innym trybie niż w ramach działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu. W przeciwnym razie nie mamy do czynienia z umową konsumencką, zaś Kupującemu nie przysługują prawa ochrony konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszymi warunkami handlowymi. Kupujący nie będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.

1.3.      Jakie szczególne prawa posiada Kupujący będący konsumentem?

Kupujący będący konsumentem ma w szczególności prawo do:

– odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem mediów komunikacji zdalnej, np. telefonu, poczty e-mail lub sklepu internetowego (artykuł 5 niniejszych warunków handlowych);

– gwarancji na nieużywane towary konsumpcyjne obowiązującej przez okres 24 miesięcy (korzystanie z prawa do gwarancji regulowane jest przez Zasady Reklamacji);

– uzyskania informacji przed zawarciem Umowy (informacje te zawarte są w niniejszych Warunkach Handlowych lub na Stronie Internetowej);

– pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wynikającego z Umowy (artykuł 7.3 niniejszych Warunków Handlowych).

1.4.      Na mocy jakich przepisów regulowany jest stosunek prawny między Sprzedającym a Kupującym?

Stosunek prawny między Sprzedającym a Kupującym regulowany jest na mocy następujących dokumentów:

– niniejszych Warunków Handlowych, które definiują i precyzują prawa i obowiązki między Sprzedającym a Kupującym;

Zasad Reklamacji, które regulują procedurę reklamacji towaru

– warunków korzystania ze Strony Internetowej, regulujących proces zakładania konta użytkownika na Stronie, zasady ochrony danych osobowych Kupującego, ochronę treści Strony Internetowej oraz wybrane pozostałe relacje związane z korzystaniem ze Strony Internetowej;

– warunków i instrukcji umieszczonych na Stronie Internetowej, w szczególności w momencie zawarcia Umowy;

– zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedającego

zaś w kwestiach nieuregulowanych przez niniejsze Warunki Handlowe również na mocy poniższych przepisów prawa:

– ustawy nr 89/2012 Sb. (Dz. U. Republiki Czeskiej), kodeks cywilny w obowiązującym brzmieniu (dalej jako „kodeks cywilny”);

– ustawy nr 634/1992 Sb. (Dz. U. Republiki Czeskiej), w sprawie ochrony konsumentów, zgodnie z późniejszymi zmianami (jeżeli Kupujący jest konsumentem).

Jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziba Kupującego znajduje się poza granicami Republiki Czeskiej lub jeżeli na stosunek prawny między Kupującym a Sprzedającym składa się inny element międzynarodowy, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że stosunek prawny między Kupującym a Sprzedającym regulowany jest przez przepisy prawa czeskiego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem a system prawny państwa, w którym Kupujący mieszka, zapewnia wyższy stopień ochrony konsumenta niż czeski porządek prawny, w stosunkach prawnych ze Sprzedającym Kupującemu przysługuje ów wyższy stopień ochrony.

1.5.    Jak wyrazić akceptację Warunków Handlowych?

Przesyłając zamówienie, a następnie akceptując Warunki Handlowe na Stronie Internetowej Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Handlowymi i wyraża na nie zgodę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia brzmienia Warunków Handlowych. Prawa i obowiązki Kupującego zawsze regulowane są przez Warunki Handlowe w takim brzmieniu, jakie było aktualne w momencie powstania owych praw i obowiązków

2.UMOWA KUPNA


2.1.      Jak zawrzeć Umowę Kupna?

Na Stronie Internetowej podano listę towarów wraz z charakterystyką poszczególnych pozycji. Przy każdym towarze podano również cenę wraz z podatkiem, cłem i opłatami. Prezentacja towaru ma charakter informacyjny, nie jest to propozycja zawarcia Umowy ze Strony Sprzedającego w myśl § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego. Do zawarcia Umowy konieczne jest przesłanie zamówienia przez Kupującego oraz jego przyjęcie przez Sprzedającego.

2.2.        Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie złożyć można za pośrednictwem Strony Internetowej (wypełniając formularz zamówienia), a także telefonicznie, mailowo lub w inny sposób podany w aktualnych informacjach na Stronie Internetowej.

Umowa Kupna obejmująca zakup napojów alkoholowych zostanie zawarta z Kupującym, jeżeli w momencie składania zamówienia ma on ukończone 18 lat; składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że ukończył 18 lat.

Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje uwzględnione w formularzu, w szczególności dokładną specyfikację zamawianego towaru (ewentualnie jego numer), liczbę sztuk towaru, wybraną metodę płatności i wysyłki oraz dane kontaktowe Kupującego (do wysyłki lub do faktury, jeżeli dane te się różnią).

Przed wysłaniem zamówienia należy sprawdzić wpisane dane. Zamówienie staje się wiążące w momencie naciśnięcia przycisku „Zamów”. Dane podane we wiążącym zamówieniu Sprzedający uznaje za poprawne i kompletne. O ich zmianie należy bezzwłocznie poinformować Sprzedającego telefonicznie lub mailowo.

Sprzedający poinformuje Kupującego o otrzymaniu zamówienia. Informacja (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia przesyłana jest automatycznie. Informacja taka nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, chyba że wyraźnie tak w niej stwierdzono.

Jeżeli Sprzedający będzie miał wątpliwości co do autentyczności i poważnych intencji zamówienia, może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji zamówienia. Przy zakupie napojów alkoholowych Sprzedający może wymagać od Kupującego udokumentowania osiągnięcia pełnoletniości. Sprzedający ma prawo odrzucić niezweryfikowane zamówienia oraz zamówienia, w przypadku których nie udokumentowano osiągnięcia pełnoletniości. Zamówienia takie traktuje się następnie jako niezłożone.

2.3.    Kiedy dochodzi do zawarcia Umowy Kupna?

Umowa Kupna zawarta zostaje w momencie, kiedy Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia od Sprzedającego. Informacja o przyjęciu zamówienia zostanie przesłana na adres e-mailowy Kupującego, podany w zamówieniu. Jeżeli przyjęcie zamówienia nie będzie miało miejsca, Umowę uznaje się za zawartą w momencie uiszczenia pełnej ceny zakupu przez Kupującego lub odbioru zamówionego towaru (w zależności od tego, co stanie się wcześniej). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (akceptacja) może stanowić część informacji o otrzymaniu zamówienia w myśl artykułu 2.2 niniejszych warunków (w potwierdzeniu znajduje się jednoznaczna informacja o przyjęciu zamówienia) lub też może zostać ono przesłane później, w osobnej wiadomości.

Informacje o poszczególnych krokach prowadzących do zawarcia Umowy znajdują się na Stronie Internetowej.

2.4.     Czy Kupujący może anulować przesłane zamówienie

Zamówienie, które nie zostało jeszcze przyjęte (tj. Kupujący nie otrzymał potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w myśl artykułu 2.3 niniejszych Warunków Handlowych), można anulować telefonicznie lub mailowo. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym. Jeżeli dojdzie do anulowania zamówienia towaru, w przypadku którego odstąpienie od Umowy nie jest możliwe (szczegóły – zob. artykuł 5), Sprzedający ma prawo do pokrycia kosztów poniesionych z tytułu Umowy Kupna.

2.5.    Czy cena podana na Stronie Internetowej może się zmienić?

Ceny prezentowanych towarów i koszty opakowań, transportu i wysyłki obowiązują wówczas, kiedy wyświetlane są na Stronie Internetowej. Łączenie ewentualnych zniżek od ceny towaru nie jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na Stronie Internetowej wyraźnie stwierdzono, że taka możliwość istnieje.

Jeżeli w cenie towaru podanej na Stronie Internetowej lub w trakcie składania zamówienia wystąpi ewidentny błąd techniczny, Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu towaru w ewidentnie błędnej cenie, nawet jeżeli Kupujący otrzymał potwierdzenie przyjęcia takiego zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi. W takiej sytuacji Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.

Jeżeli cena towaru podana na Stronie Internetowej lub w trakcie składania zamówienia nie jest już aktualna, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie. Jeżeli złożone przez Kupującego zamówienie nie zostało przyjęte, Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy.

Zmiana ceny, która nastąpiła między złożeniem zamówienia przez Kupującego a jego przyjęciem przez Sprzedającego, nie ma wpływu na złożone zamówienia, zgodnie z artykułem 2.3 niniejszych Warunków Handlowych.

2.6.      W jakich językach można zawrzeć Umowę?

Umowę można zawrzeć w języku polskim  chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnią inny język Umowy.

2.7.      Czy Umowę można otrzymać w formie tekstowej?

Umowa Kupna nie jest zawierana w formie pisemnej, z podpisami stron. Na Umowę Kupna składają się niniejsze warunki handlowe, zamówienie złożone przez Kupującego oraz potwierdzenie jej przyjęcia przez Sprzedającego. Pełna treść Umowy zostanie Kupującemu przesłana na adres e-mail lub na jego wniosek wydrukowana i przesłana pocztą. W przypadku wysyłki pocztą Sprzedający może wymagać od Kupującego pokrycia kosztów z tym związanych.

2.8.      Czy Umowa jest gdzieś zapisana?

Umowę (wraz z niniejszymi warunkami handlowymi) archiwizujemy w postaci elektronicznej. Umowa nie jest udostępniana osobom trzecim, możemy ją jednak na żądanie przesłać Kupującemu.

2.9.      Jak ma postępować Kupujący, jeżeli nie rozumie czegoś w Umowie?

W razie pytań dotyczących Warunków Handlowych lub Umowy Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub za pośrednictwem maila. Sprzedający z chęcią udzieli Kupującemu wszystkich niezbędnych informacji.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI


3.1.      Jakie metody płatności akceptuje Sprzedający?

Cenę zakupu można uiścić w następujący sposób:

– w gotówce, płatność przy odbiorze przesyłki lub odbiorze osobistym towaru;

– bezgotówkowo przed wysyłką towaru, za pośrednictwem bramek płatniczych;

– bezgotówkowo przed wysyłką towaru, na rachunek bankowy Sprzedającego (instrukcje zostaną przesłane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia).

Ewentualne alternatywne metody płatności podano na Stronie Internetowej.

Niektóre metody płatności (zwłaszcza płatność przy odbiorze przesyłki) mogą generować opłaty dodatkowe. Opłaty te podano na Stronie Internetowej. W zamówieniu zawsze podana jest ostateczna cena, która obejmuje wszystkie opłaty związane z wybraną metodą płatności.

3.2.      Kiedy upływa termin płatności ceny zakupu?

W przypadku płatności w gotówce terminem płatności jest odbiór towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przed wysyłką towaru termin płatności wynosi pięć (5) dni od momentu przyjęcia zamówienia w myśl artykułu 2.3. Zobowiązanie do pokrycia ceny zakupu w przypadku transakcji bezgotówkowej uznaje się za zrealizowane w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.

3.3.     W jakiej walucie można dokonać płatności?

Płatności za towar dokonać można w polskich złotych.

3.4.       Kiedy Sprzedający może wymagać zaliczki lub zapłaty z góry?

Sprzedający może wymagać zaliczki na cenę zakupu zwłaszcza w przypadku zamówień, których cena całkowita przekracza 800 złotych.

Ponadto Sprzedający może wymagać od Kupującego pokrycia pełnej ceny zakupu przed wysyłką lub odbiorem towaru (§ 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej nie ma wówczas zastosowania).

4.WARUNKI DOSTAWY


4.1.      W jaki sposób przesyłamy towar?

Sposoby dostawy towaru podano na Stronie Internetowej. Konkretny sposób dostawy towaru można wybrać w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów wysyłki, może go wybrać Sprzedający.

4.2.     Jakie są koszty dostawy towaru?

Koszty dostawy towaru zawsze uzależnione są od rozmiarów i charakteru towaru oraz cennika usług wybranego kuriera. Aktualny cennik kosztów wysyłki towaru podano na Stronie Internetowej.

W zamówieniu zawsze podana jest ostateczna cena, która obejmuje wszystkie koszty wybranego sposobu wysyłki.

4.3.   Kiedy dostarczymy towar?

Czas wysyłki towaru zawsze uzależniony jest od jego dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności.

Towar dostępny w magazynie z reguły wysyłamy w ciągu dwóch dni roboczych od przyjęcia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki lub odbioru osobistego), ewentualnie od zaksięgowania płatności na naszym rachunku (w przypadku transakcji bezgotówkowej).

Towar niedostępny w magazynie wysyłamy w miarę możliwości jak najszybciej. Kupujący zostanie poinformowany o dokładnej dacie wysyłki.

Za dostawę towaru w myśl niniejszych warunków handlowych uznaje się moment, w którym towar został doręczony Kupującemu. Jeżeli Kupujący odmówi odebrania przesyłki bez podania przyczyny, sytuacji takiej nie uznaje się ani za niespełnienie obowiązku dostawy towaru przez Sprzedającego, ani za odstąpienie od Umowy przez Kupującego.

4.4.    Jak postępować przy odbiorze towaru?

Odbierając towar, Kupujący powinien sprawdzić szczelność opakowania. Jeżeli Kupujący zauważy jakiekolwiek braki czy wady, musi o tym bezzwłocznie poinformować kuriera i Sprzedającego. Jeżeli Kupujący odmówi odbioru przesyłki w uszkodzonym opakowaniu, sytuacji takiej nie uznaje się za odmowę odbioru towaru bez podania przyczyny.

W momencie odbioru towaru (lub momencie, w którym Kupujący miał obowiązek odebrać towar, jednak niezgodnie z Umową Kupna nie uczynił tak), odpowiedzialność za przypadkowe popsucie, uszkodzenie lub stratę towaru przeniesiona zostaje na Kupującego.

Podczas dostawy zakupionego towaru Kurier jest uprawniony do weryfikacji tożsamości, pełnoletności i stanu trzeźwości osoby odbierającej.

W sytuacji niewydania zamówionego towaru przez Kuriera osobom niepełnoletnim lub nietrzeźwym, Sprzedawca zastrzega, że po stwierdzeniu tych okoliczności, złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zwróci Klientowi otrzymane środki pieniężne (pomniejszone o koszty przygotowania paczki i dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej).

4.5.     Co dzieje się w sytuacji, kiedy Kupujący nie odbierze towaru?

Jeżeli z przyczyn zaistniałych po stronie Kupującego konieczna jest ponowna dostawa towaru lub dostawa w inny sposób niż uzgodniony w Umowie, Kupujący ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.

Jeżeli towar nie zostanie odebrany bez podania przyczyny, Sprzedający ma prawo do pokrycia kosztów związanych z dostawą towaru i jego magazynowaniem, a także pozostałych kosztów z tytułu nieodebrania towaru. Koszty te nie przekraczają 16 złotych za każdy dzień magazynowania. Koszty magazynowania mogą osiągnąć maksymalną kwotę 80 złotych lub wartość ceny zakupu, jeżeli jest ona niższa niż 80 złotych.

Następnie Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA


5.1.     W jaki sposób Kupujący może odstąpić od Umowy Kupna?

Od Umowy Kupna można odstąpić w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru, zaś jeżeli zamówienie podzielono na kilka części – od dnia odbioru ostatniej dostawy. Powiadomienie o odstąpieniu od Umowy Kupna należy wysłać na adres korespondencyjny Sprzedającego lub na adres e-mail. W celu odstąpienia od Umowy można wykorzystać gotowy formularz. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje Kupującego o przyjęciu powiadomienia.

Odstąpienia od Umowy nie trzeba w żaden sposób uzasadniać.

5.2.   Jakie konsekwencje ma odstąpienie od Umowy?

W konsekwencji odstąpienia od Umowy Umowa zostaje całkowicie anulowana i traktuje się ją tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta.

Jeżeli wraz z towarem Kupujący po uprzednim wyrażeniu zgody otrzymał prezent, Umowa darowizny wygasa na skutek odstąpienia od Umowy Kupna przez którąkolwiek ze stron.

Zwracając towar, Kupujący odsyła również prezent.

5.3.      Kiedy odstąpienie od Umowy nie jest możliwe?

Zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego odstąpienie od Umowy nie jest możliwe między innymi w przypadku następujących umów:

– dostawy towaru, który został specjalnie dostosowany zgodnie z wymaganiami Kupującego lub konkretnie do osoby Kupującego;

– dostawy towaru, który szybko ulega zepsuciu, a także towaru, który został bezpowrotnie zmieszany z innym towarem.

5.4.   W jaki sposób Kupujący może dokonać zwrotu towaru?

Kupujący ma obowiązek dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy na adres korespondencyjny Sprzedającego, do dowolnego obiektu handlowego Sprzedającego lub na adres siedziby firmy. Towaru nie należy wysyłać za pobraniem. Sprzedający nie ma obowiązku odebrania towaru przesłanego za pobraniem.

Sprzedający zaleca dołączyć do zwracanego towaru:

– kopię dokumentu dostawy i faktury, jeżeli dokumenty te zostały wystawione, lub też inny dokument potwierdzający zakup towaru;

– pisemną deklarację odstąpienia od Umowy (na formularzu zapewnionym przez Sprzedającego lub w innej formie) oraz wybranego sposobu zwrotu pieniędzy (przelew na konto, odbiór osobisty gotówki, przekaz pocztowy lub w inny sposób). Do deklaracji należy dołączyć adres korespondencyjny, telefon i adres mailowy.

Niezałączenie któregoś z powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w pozytywnym rozpatrzeniu odstąpienia Kupującego od Umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

5.5.   Kiedy Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy?

Sprzedający w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy zwróci Kupującemu wszelkie przyjęte środki finansowe. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku dokonania zwrotu pieniędzy, aż do momentu zwrotu towaru przez Kupującego lub udowodnienia przez niego, że przesłał towar z powrotem do Sprzedającego.

Kupujący ma prawo do zwrotu ceny zakupu oraz kosztów wysyłki towaru do Kupującego. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób wysyłki towaru oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty wysyłki w wysokości równej najtańszej z oferowanych opcji dostawy towaru.

Sprzedający zwróci pieniądze Kupującemu:

– w taki sam sposób, w jaki je przyjął, lub

– w sposób, którego domaga się Kupujący.

Oprócz powyższych sposobów zwrotu pieniędzy Sprzedający może przesłać Kupującemu pieniądze na przesłany przez niego rachunek bankowy lub rachunek, z którego przelane zostały środki pokrywające cenę zakupu (jeżeli w ciągu dziesięciu dni od odstąpienia do Umowy Sprzedający nie otrzyma od Kupującego informacji o rachunku bankowym, na który należy zwrócić środki). Akceptując niniejsze Warunki Handlowe, Kupujący wyraża zgodę na przelew środków finansowych w myśl poprzedniego zdania, pod warunkiem, że po stronie Kupującego nie powstaną na skutek tego żadne dodatkowe koszty.

Koszty związane ze zwrotem towaru na nasz adres pokrywa Kupujący, również wówczas, gdy towar z racji swojego charakteru nie może zostać zwrócony za pośrednictwem standardowej przesyłki pocztowej.

5.6.    Co jeśli zwracany towar uległ uszkodzeniu?

Zwracając towar, umieść go w odpowiednim opakowaniu, tak aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

Jeżeli Sprzedający stwierdzi, że zwrócony towar jest uszkodzony, zniszczony, zanieczyszczony lub częściowo zużyty, Kupujący ponosi odpowiedzialność za obniżenie jego wartości.

5.7.   Kiedy Sprzedający może odstąpić od Umowy?

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

– na skutek błędu technicznego na Stronie Internetowej podano ewidentnie nieprawidłową cenę towaru (zob. artykuł 2.5 niniejszych Warunków Handlowych);

– dostarczenie towaru zgodnie z ustalonymi warunkami nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych (przede wszystkim dlatego, że dany towar nie jest już produkowany, dostawca nie wysyła już towaru do Republiki Czeskiej itp.);

– świadczenie stanie się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W razie wystąpienia którejś z powyższych sytuacji Sprzedający bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie Sprzedającego od Umowy nabywa mocy prawnej wobec Kupującego w momencie doręczenia Kupującemu.

Jeżeli Kupujący pokrył już część lub całość ceny zakupu, Sprzedający zwróci mu przyjętą kwotę w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy udostępniony w tym celu, lub rachunek bankowy, z którego przeprowadzona została płatność. Pieniądze zwrócone zostaną w ciągu pięciu dni od odstąpienia od Umowy Kupna.

6.. PRAWA Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


Prawa Kupującego z tytułu nienależytego wykonania Umowy regulowane są na mocy odpowiednich ogólnie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza zaś przepisów § 1914 – 1925, § 2099 – 2117, a jeżeli Kupujący jest konsumentem: § 2158 do 2174 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej).

Przy egzekwowaniu praw z tytułu nienależytego wykonania Umowy Sprzedający proceduje zgodnie z Zasadami Reklamacji. Przed złożeniem reklamacji Kupujący powinien gruntownie zapoznać się z Zasadami Reklamacji, tak aby mogła być ona rozpatrzona jak najszybciej i na jego korzyść.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


7.1. Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Wytyczne odnośnie do przetwarzania danych osobowych oraz wysyłania informacji marketingowych, jak również te dotyczące plików cookie, określone zostały w naszych zasadach przetwarzania danych osobowych.

7.2. Wysyłamy do naszych klientów informacje marketingowe z ofertą powiązanych produktów lub usług na adres mailowy klienta (informacje marketingowe dla klientów). Adres mailowy to dana osobowa i przetwarzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu wysyłania informacji marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości promowania naszych analogicznych produktów i usług. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych.

7.3. Wykorzystujemy tzw. pliki cookie, które mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym (za zgodą lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów). Klient może ustawić swoje preferencje bezpośrednio na naszej stronie internetowej, gdzie znajdzie bardziej szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1.     Jakie uprawnienia do wykonywania określonej działalności posiada Sprzedający i kontroli jakiego organu podlega?

Do sprzedaży towaru uprawnia Sprzedającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Sprzedającego nie podlega innym zezwoleniom.

Kontrolę działalności gospodarczej w ramach swoich kompetencji przeprowadza odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej. Kontrolę w kwestii przestrzegania przepisów prawa dotyczących wymagań technicznych odnośnie towaru oraz bezpieczeństwa towaru przeprowadza Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/). W przypadku produktów spożywczych kontrolę w kwestii przestrzegania norm regulujących wymagania wobec produktów spożywczych przeprowadza Czeska Inspekcja Rolna i Spożywcza (http://www.szpi.gov.cz). Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza również kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta. Praw konsumentów bronią również odpowiednie ugrupowania interesów i inne podmioty mające na celu ochronę konsumentów.

8.2.   Jak rozpatrujemy skargi?

Ewentualne skargi rozpatrujemy za pośrednictwem adresu mailowego firmy. Ponadto Kupujący może zwrócić się do podmiotów wymienionych w artykule 7.1. W stosunku do naszych klientów nie jesteśmy zobowiązani przez żadne kodeksy zachowań ani żadnych takich kodeksów nie przestrzegamy.

8.3.   Jakie prawa posiada Kupujący w sytuacji sporu konsumenckiego?

Jeżeli Kupujący jest konsumentem, zaś między Kupującym a Sprzedającym dojdzie do sporu, którego nie uda im się rozwiązać bezpośrednio, Kupujący ma prawo skierować taki spór do Czeskiej Inspekcji Handlowej (adres: Czeska Inspekcja Handlowa, Centralny Inspektorat – dział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Strona Internetowa: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; kontakt elektroniczny: [email protected]; telefon: +420 296 366) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. Kupujący może wyegzekwować powyższe prawo najpóźniej w ciągu jednego roku od dnia, w którym Kupujący po raz pierwszy zastosował wobec Sprzedającego prawo, stanowiące przedmiot danego sporu konsumenckiego

Aby złożyć skargę dotyczącą zakupionych u nas towarów lub usług lub znaleźć odpowiednią instytucję w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, Kupujący może również skorzystać z platformy online, założonej przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Co jeszcze powinien wiedzieć Kupujący?

Zawierając Umowę, Kupujący korzysta ze środków komunikacji zdalnej (zwłaszcza sieci Internet). Koszty związane z korzystaniem ze środków komunikacji zdalnej (przede wszystkim koszty połączenia Internetowego lub rozmów telefonicznych) pokrywa Kupujący. Koszty te nie różnią się od standardowej stawki.

Jeżeli nie postanowiono inaczej, wszelka wymiana korespondencji związana z Umową między Kupującym a Sprzedającym odbywa się w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, listów poleconych lub odbiorów osobistych. Sprzedający będzie pisał do Kupującego na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub koncie użytkownika.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszych warunków handlowych jest lub stanie się nieważne, nieefektywne lub niemożliwe do zastosowania, w jego miejsce zastosowane zostanie postanowienie, które pod względem znaczeniowym najbardziej zbliża się do nieważnego, nieefektywnego lub niemożliwego do zastosowania postanowienia. Nieważność, nieefektywność lub niemożliwość zastosowania jednego z postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych. Zmiany lub uzupełnienia Umowy (w tym: zmiany Warunków Handlowych) możliwe są wyłącznie w formie pisemnej.

Niniejsze warunki handlowe są skuteczne i obowiązujące począwszy od 01.10.2016

Warunki korzystania ze Strony Internetowej

Znajdujesz się na Stronie Internetowej www.winowprezencie.pl (dalej jako „Strona Internetowa”), obsługiwanej przez podmiot gospodarczy Bubby Bubby s.r.o. z siedzibą Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Republika Czeska, NIP: PL5263330766

Adres do korespondencji:

Bubby Bubby s.r.o., z siedzibą Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Republika Czeska.

Numer telefonu:  +48 517 321 129

Kontakt e-mailowy: [email protected]

Bez względu na to, czy za pośrednictwem Strony Internetowej robisz zakupy, czy też tylko ją przeglądasz, prosimy o stosowanie się do poniższych reguł, które definiują i specyfikują warunki korzystania ze wszystkich aktywnych części Strony Internetowej.

1. Ochrona danych osobowych


Wypełniając formularz zamówienia na Stronie Internetowej, udostępniasz nam niektóre ze swoich danych osobowych. W ramach korzystania ze Strony Internetowej pozyskiwane, zapisywane i przetwarzane są również inne dane, do których mamy dostęp. Podając swoje dane osobowe i korzystając ze Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych w określonym poniżej zakresie i w określonych poniżej celach; zgoda taka obowiązywać będzie aż do momentu jej cofnięcia.

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Przetwarzając dane osobowe, kierujemy się przepisami prawa obowiązującymi w Republice Czeskiej, zwłaszcza zaś ustawą nr 101/2000 Sb. (Dz. U. Republiki Czeskiej), w sprawie ochrony danych osobowych, zgodnie z późniejszymi zmianami (dalej jako „UODO”).

1.1.     Czym są dane osobowe i pozostałe dane?

Dane osobowe to te dane, które udostępnisz nam dobrowolnie, wypełniając formularz zamówienia. Poprzez dane osobowe rozumiane są wszelkie informacje, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do identyfikacji konkretnej osoby. Dane osobowe to przede wszystkim, aczkolwiek nie wyłącznie, imię i nazwisko, fotografie, data urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu.

Pozostałe dane, które uzyskujemy automatycznie w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Internetowej, to adres IP, typ przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego, czas i liczba dostępów do Strony Internetowej, informacje uzyskane za pomocą ciasteczek (plików cookies) i pozostałe analogiczne informacje. Uwaga: pozostałe dane uzyskujemy bez względu na to, czy robisz na Stronie Internetowej zakupy, czy też tylko ją przeglądasz.

1.2.     Do czego wykorzystujemy dane osobowe i pozostałe dane?

Za pomocą danych osobowych i pozostałych danych umożliwiamy przede wszystkim sprawne korzystanie ze Strony Internetowej.

Ponadto dane służą nam do obsługi i wsparcia użytkownika. Dane mogą zostać wykorzystane do poprawy jakości usług, w tym do wykorzystania analizy zachowań użytkowników Strony Internetowej.

Dane takie mogą służyć do celów handlowych i marketingowych, tj. do prowadzenia bazy danych użytkowników Strony Internetowej, do oferowania towarów i usług, przez czas nieokreślony. Wysyłając formularz zamówienia, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacji elektronicznej

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych i poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego może być w dowolnym momencie cofnięta, wystarczy wysłać e-mail na nasz adres kontaktowy.

1.3.  W jaki sposób zarządzamy Twoimi danymi osobowymi i przetwarzamy je?

Jesteśmy administratorem danych osobowych w myśl ustawy w sprawie ochrony danych osobowych. Jesteśmy podmiotem zarejestrowanym przez Urząd Ochrony Danych osobowych pod numerem 00047188.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych i pozostałych danych możemy zlecić osobie trzeciej w roli podmiotu przetwarzającego.

Dane osobowe i pozostałe uzyskiwane przez nas dane są całkowicie zabezpieczone przed ich bezprawnym wykorzystaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej, w sposób zautomatyzowany lub w postaci drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

1.4.    Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie zostaną nikomu przekazane. Wyjątek stanowią zewnętrzne firmy kurierskie oraz osoby uczestniczące w dostawie towaru. Osoby te uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych w minimalnym zakresie, niezbędnym w celu dostarczenia towaru.

1.5.    Jakie są Twoje prawa w związku z danymi osobowymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji o ich przetwarzaniu (informacje dotyczące celu przetwarzania, informacje o pochodzeniu tych danych oraz informacje o adresacie). Informacje te zostaną Ci udzielone na żądanie bez zbędnej zwłoki. Masz ponadto prawo do korekty danych osobowych oraz pozostałe prawa, wynikające z odpowiednich przepisów.

O usunięcie Twoich danych osobowych z bazy danych możesz zażądać, wysyłając pisemny wniosek w tej sprawie.

Jeżeli masz wrażenie, że my lub podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe, robi to niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz:

– poprosić nas lub podmiot przetwarzający o złożenie wyjaśnień;

– poprosić nas lub podmiot przetwarzający o usunięcie zaistniałego problemu. Może tu chodzić zwłaszcza o zablokowanie, wprowadzenie poprawek, uzupełnienie lub likwidację danych osobowych.

Chroniąc Twoje dane osobowe, postaramy się jak najlepiej spełnić Twoje wymagania. Jeżeli nie będziesz zadowolony/a z zaproponowanego rozwiązania, masz prawo zwrócić się do odpowiednich organów, zwłaszcza do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie umowne nie narusza Twojego prawa do zwracania się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych bezpośrednio.

Za udzielenie informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych możemy zażądać stosownego wynagrodzenia, które nie przewyższa kosztów niezbędnych w celu zapewnienia danej informacji.

Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz).

Siedziba naszej firmy oraz ewentualnych podmiotów przetwarzających dane znajduje się w Republice Czeskiej.

2.Usługi firmy Google i ciasteczka


Strona Internetowa korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Strona Internetowa korzysta ponadto z narzędzia Google Analytics oraz ewentualnych pozostałych usług świadczonych przez firmę Google, Inc. (dalej jako „Google”). Ciasteczka wykorzystywane są również w ramach wyżej wymienionych usług.

2.1.    Czym są ciasteczka i jak wyrazić zgodę na korzystanie z nich?

Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane w komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego odwiedzającego Stronę Internetową, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Strony Internetowej.

Zaznaczając „Akceptuję” na Stronie Internetowej, udzielasz zgody na korzystanie z ciasteczek oraz przetwarzanie Twoich danych przez firmę Google oraz naszą firmę, w sposób i w celach określonych szczegółowo na Stronie Internetowej.

2.2.      Czy możesz jakoś zapobiec zapisywaniu ciasteczek na Twoim komputerze?

Korzystanie z plików cookies można odrzucić, zaznaczając odpowiednie pole w ustawieniach przeglądarki Internetowej.

Przypominamy, że nie korzystając z ciasteczek, możesz mieć ograniczony dostęp do wybranych funkcji Strony Internetowej.

2.3.     W jaki sposób Google wykorzystuje uzyskane dane?

 

Jeżeli interesuje Cię, w jaki sposób Google wykorzystuje uzyskane od nas dane, dowiesz się tego, klikając w poniższy link: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/).

3. Ochrona praw autorskich


Treść Strony Internetowej (teksty, fotografie, ilustracje, logo i inne), wraz z oprogramowaniem komputerowym Strony Internetowej oraz niniejszymi Warunkami Handlowymi objęta jest prawem autorskim należącym do nas oraz, ewentualnie, do osób trzecich. Treści Strony nie wolno zmieniać, kopiować, powielać, udostępniać ani stosować w jakimkolwiek celu, nie uzyskawszy uprzednio naszej zgody lub zgody właściciela praw autorskich. Zabrania się w szczególności bezpłatnego lub płatnego udostępniania fotografii i tekstów umieszczonych na Stronie Internetowej.

Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i spółek mogą stanowić zarejestrowane znaki handlowe należące do ich właścicieli.

3.1.     W jaki sposób będziemy procedować w przypadku naruszenia praw autorskich?

W przypadku nieprzestrzegania powyższego zakazu będziemy procedować zgodnie z ustawą nr 121/2000 Sb. (Dz. U. Republiki Czeskiej), ustawa o prawie autorskim, zgodnie z późniejszymi zmianami.

Jako właściciel praw autorskich mamy w szczególności prawo domagać się zaprzestania ich naruszania oraz usunięcia bezprawnych kopii treści objętych prawem autorskim.

Mamy ponadto prawo domagać się stosownego zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę.

4. Pozostałe stosunki wynikające z korzystania ze Strony Internetowej


4.1.    Pragniemy zwrócić uwagę, że po kliknięciu w niektóre linki na Stronie Internetowej może nastąpić opuszczenie Strony i przekierowanie na Stronę internetową innego podmiotu.

4.2.  Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Stronę Internetową lub w konsekwencji jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem. Korzystając ze Strony Internetowej, nie wolno stosować mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jej działanie, tj. przede wszystkim naruszyć funkcje systemu lub w sposób nieadekwatny obciążyć system. Nie wolno również wykonywać żadnych działań, które mogłyby umożliwić użytkownikowi lub osobie trzeciej bezprawną ingerencję lub bezprawne korzystanie z oprogramowania lub innego elementu Strony Internetowej, czy też korzystanie ze Strony Internetowej, jej części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub celem.

4.3.     Nie możemy zagwarantować użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do Strony Internetowej ani też bezbłędności i bezpieczeństwa Strony Internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w trakcie dostępu i korzystania ze Strony Internetowej, w tym ewentualne szkody powstałe przy pobieraniu danych opublikowanych na Stronie Internetowej, szkody powstałe na skutek przerwy w działaniu Strony Internetowej, awarii Strony, wirusa komputerowego, szkodę w wyniku utraty danych, utraty korzyści finansowych lub bezprawnego dostępu do transferów i danych.

4.4.    Jeżeli korzystając ze Strony Internetowej, użytkownik dopuści się jakiegokolwiek czynu nielegalnego lub nieetycznego, mamy prawo ograniczyć, zatrzymać lub zakończyć jego dostęp do Strony Internetowej, bez jakiegokolwiek prawa do odszkodowania. W takiej sytuacji użytkownik ma obowiązek pokrycia szkody, która w sposób możliwy do udowodnienia powstała w wyniku działań opisanych w niniejszym akapicie, w pełnej wysokości.

Niniejsze warunki korzystania ze Strony Internetowej są skuteczne i obowiązujące od 01.01.2017

Ogólne warunki handlowe

Darmowa wysyłka

przy zakupie
powyżej 140 zł

Ekspresowa wysyłka

za dopłatą

100% win w magazynie

wszystkie gotowe
do wysyłki

Bezpieczne opakowanie

potwierdzone
setkami przesyłek