Zasady przetwarzania danych osobowych

Postanowienia główne

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „RODO”) jest Bubby Bubby s.r.o., NIP: 5263330766, z siedzibą Dlouhá 322/8, Říčany – Strašín, 251 01, Republika Czeska (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe administratora: adres Dlouhá 322/8, Říčany – Strašín, 251 01, Republika Czeska; e-mail: [email protected]

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jakich danych osobowych dotyczy przetwarzanie

Administrator przetwarza dane osobowe podane przez klienta lub uzyskane w związku z realizacją zamówienia, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu i adres pocztowy.

Dlaczego przetwarzamy dane i jak długo

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy między Klientem a Administratorem oraz uzasadniony interes administratora, którym jest marketing bezpośredni (przesyłanie wiadomości handlowych i newsletterów).

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz egzekwowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umowy między Klientem a Administratorem; przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy jest niezbędne w celu pomyślnej realizacji zamówienia. Ich brak uniemożliwiałby zawarcie i realizację umowy, wysyłanie wiadomości handlowych i newsletterów.

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań i obowiązków wynikających z zawartej umowy, najwyżej jednak przez 15 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Dane do celów marketingowych przetwarzane są przez najwyżej 3 lata od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe

Administrator podjął wszelkie właściwe i niezbędne działania techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane

Administrator może przekazać dane Klienta podmiotom przetwarzającym, którzy świadczą na jego rzecz usługi IT i inne (marketing, księgowość).

 

Twoje prawa

W zakresie, w jakim gwarantują to przepisy o ochronie danych osobowych, możesz domagać się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, możesz też wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania i domagać się wyjaśnień oraz korekty, możesz też egzekwować prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli do przetwarzania Twoich danych konieczna jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać. Aby wyegzekwować któreś z tych praw, skontaktuj się z Administratorem pisemnie (np. w formie elektronicznej na adres [email protected]). Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza rozporządzenie, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Polityka prywatności

Darmowa wysyłka

przy zakupie
powyżej 140 zł

Ekspresowa wysyłka

za dopłatą

100% win w magazynie

wszystkie gotowe
do wysyłki

Bezpieczne opakowanie

potwierdzone
setkami przesyłek