Zasady Reklamacji

Niniejsze Zasady Reklamacji regulują sposób i warunki reklamacji wad towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu on-line Wino w prezencie od podmiotu gospodarczego:

Bubby Bubby s.r.o., z siedzibą Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Republika Czeska, NIP: PL5263330766

Adres do korespondencji: Bubby Bubby s.r.o., z siedzibą Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Republika Czeska.

Numer telefonu: +48 517 321 129, E-mail: [email protected]

1. Za jakie wady towaru ponosi odpowiedzialność Sprzedający?


Sprzedający bierze odpowiedzialność za brak wad towaru w momencie przekazania kupującemu. Oznacza to, że towar w momencie przekazania w szczególności:

– posiada cechy, które zostały uzgodnione między Sprzedającym a Kupującym, które Sprzedający opisuje lub których Kupujący mógł się spodziewać, uwzględniając charakter towaru oraz na podstawie reklamy;

– posiada odpowiednią ilość, rozmiar lub wagę;

– spełnia wymagania przepisów prawnych;

– towar nadaje się do stosowania w podanym celu lub w celu, w którym towar tego rodzaju jest standardowo wykorzystywany;

– za wadę towaru uznaje się również sytuację, w której Sprzedający dostarczy inny towar niż ten, który został uzgodniony między nim a Kupującym;

– posiada odpowiednią jakość, która została uzgodniona między Sprzedającym a Kupującym, lub też jakość, którą dla danego typu towaru ustanawiają obowiązujące przepisy prawa; oraz

– nie posiada wad prawnych, tj. praw majątkowych w stosunku do towaru nie posiada żadna osoba trzecia, zaś towar wyposażono we wszystkie dokumenty i dowody niezbędne do jego prawidłowego użytkowania.

Konsumentom przysługuje ponadto gwarancja, że wady te nie pojawią się w okresie gwarancyjnym. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, nie posiada prawa do okresu gwarancyjnego w myśl artykułu 2. Artykuł 2 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku konsumentów.

Sprzedający nie udziela konsumentom żadnej gwarancji jakości poza okresem gwarancyjnym.

Jeżeli Kupujący jest podmiotem gospodarczym, prawa z tytułu nienależytego wykonania umowy mają zastosowanie wyłącznie w przypadku wady, którą towar posiadał w momencie przejścia ryzyka uszkodzenia towaru na Kupującego, nawet gdyby wada ta przejawiła się później. Jeżeli wada pojawi się w konsekwencji naruszenia któregoś z obowiązków Sprzedającego, również w takim przypadku Kupującemu przysługują prawa z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

Za wadę towaru nie uznaje się różnicy między rzeczywistym kolorem a kolorem wyświetlającym się na sprzęcie elektronicznym. Jeżeli towar nie spełnia wyobrażeń Sprzedającego, Kupujący konsument ma prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od odebrania towaru zgodnie z artykułem 5 Ogólnych Warunków Handlowych.

Jeżeli Kupujący jest konsumentem, zaś wada towaru przejawi się w ciągu sześciu miesięcy od jego odbioru, uznaje się, że towar był wadliwy już przy odbiorze.

2.Jaki jest okres gwarancji?


W przypadku nieużywanego towaru konsumpcyjnego okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące od momentu odbioru towaru, jeżeli na Stronie Internetowej, w dokumentach załączonych do towaru lub w reklamie nie określono dłuższego okresu gwarancji.

Jeżeli na towarze podano datę minimalnej trwałości lub w przypadku rzeczy podlegającej szybkiemu zepsuciu okres, przez który można ją stosować lub używać jej, okres gwarancji kończy się wraz z osiągnięciem takiej daty.

Należy wziąć pod uwagę, że jeżeli towar zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony z użyciem wymienionych części zamiennych i elementów, nie skutkuje to rozpoczęciem upływu nowego okresu gwarancji. W takim przypadku okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, przez który Kupujący nie mógł korzystać z towaru z uwagi na wadę, tj. zwłaszcza o okres, przez który towar znajdował się w naprawie.

3.Jakie prawa z tytułu nienależytego wykonania Umowy ma Kupujący?


Prawa Kupującego z tytułu nienależytego wykonania Umowy regulowane są przez kodeks cywilny, zwłaszcza zaś § 2099 – 2117, a jeżeli Kupujący jest konsumentem: również § 2165 do 2174.

A.  Jeżeli Kupujący jest konsumentem lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą:

Jeżeli wada towaru istniała lub uznaje się, że istniała już w momencie dostawy towaru, Kupującemu przysługują poniższe prawa z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

Jeżeli wada towaru stanowi istotne naruszenie Umowy, Kupującemu przysługują poniższe prawa z tytułu jej nienależytego wykonania:

a)  usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wad lub dostarczenie brakującej rzeczy;

b)  usunięcie wady poprzez naprawienie rzeczy;

c)  stosowna zniżka od ceny zakupu; lub

d)  odstąpienie od Umowy.

W przypadku istotnego naruszenia Umowy Kupujący w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki powinien poinformować Sprzedającego o wybranym przez siebie prawie z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli Kupujący nie wybierze prawa z tytułu nienależytego wykonania Umowy, będą mu przysługiwać wyłącznie prawa z tytułu drobnego naruszenia Umowy. Dokonany wybór prawa można zmienić wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

Jeżeli w stosownym okresie Sprzedający nie usunie wady towaru, Kupujący w miejsce usunięcia wady może domagać się stosownej zniżki od ceny zakupu lub odstąpić od Umowy.

Jeżeli wada towaru stanowi drobne naruszenie Umowy, Kupujący może wymagać:

a)  usunięcia wady; lub

b)  stosownej zniżki od ceny zakupu.

Jeżeli Sprzedający w odpowiednim czasie nie usunie wady towaru lub odmówi jej usunięcia, Kupujący może domagać się zniżki od ceny zakupu lub odstąpić od Umowy. Dokonany wybór prawa można zmienić wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

Aż do momentu skorzystania przez Kupującego z prawa do zniżki na cenę zakupu lub odstąpienia od Umowy Sprzedający ma prawo dostarczyć Kupującemu brakujący towar lub usunąć wadę prawną (w szczególności zaś dostarczyć brakujące dokumenty).

Wymiana lub odstąpienie od Umowy nie są możliwe, jeżeli Kupujący nie jest w stanie zwrócić zakupionej rzeczy w takim stanie, w jakim ją otrzymał. Powyższe nie obowiązuje w sytuacjach, gdy:

a) stan rzeczy zmienił się w wyniku inspekcji, która miała na celu zweryfikowanie wady rzeczy;

b) rzecz została użyta przez Kupującego jeszcze przed wykryciem wady;

c)  Kupujący nie ponosi odpowiedzialności na skutek własnego działania lub zaniechania za brak możliwości zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym; lub

d) Kupujący sprzedał rzecz, zanim wykrył wadę, zużył rzecz lub zmodyfikował ją w ramach standardowego użytkowania; jeżeli miało to miejsce jedynie częściowo, Kupujący może zwrócić to, co jeszcze nadaje się do zwrotu, oraz zapewnić świadczenie na rzecz Sprzedającego, aż do wysokości korzyści płynących z użytkowania danej rzeczy.

B.   Jeżeli Kupujący jest konsumentem (tylko i wyłącznie):

Jeżeli wada towaru konsumpcyjnego pojawi się w trakcie okresu gwarancji wynoszącego dwadzieścia cztery miesiące, Kupującemu przysługują poniższe prawa z tytułu nienależytego wykonania Umowy:

a) prawo do wymiany towaru Kupujący ma jedynie wówczas, gdy:

– wada jest niemożliwa do usunięcia;

– z towaru nie można należycie korzystać w związku z powtarzającymi się wadami po naprawie; lub

– towar posiada większą liczbę wad.

Wymiana towaru nie jest możliwa w sytuacji, gdyby nie była ona proporcjonalna w stosunku do wady. W takim wypadku Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Prawo do wymiany towaru nie przysługuje Kupującemu również w przypadkach, w których wadliwa byłaby jedynie część (element) towaru.

Wymiana towaru nie jest możliwa w przypadku towaru sprzedawanego w niższej cenie. W miejsce wymiany Kupujący może domagać się odpowiedniej zniżki.

b) Kupujący ma prawo do wymiany wadliwej części towaru wówczas gdy:

–      wadliwa jest tylko część (element) towaru;

–       wada jest niemożliwa do usunięcia;

–       z towaru nie można należycie korzystać w związku z powtarzającymi się wadami po naprawie; lub

–       towar posiada większą liczbę wad.

c)  Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki od ceny zakupu wówczas gdy:

–     nie wybierze prawa do odstąpienia od Umowy, wymiany wadliwego towaru lub części towaru, czy też naprawy towaru;

–     Sprzedający nie jest w stanie wymienić ani naprawić towaru lub jego części (na przykład towar nie jest już produkowany);

–      Sprzedającemu nie uda się zapewnić naprawy w stosownym okresie lub też w przypadkach, w których naprawa towaru wywołałaby istotne komplikacje po Stronie Kupującego; lub też

–      rzecz obciążona jest wadą, z tytułu której Sprzedający posiada zobowiązania, jest to przy tym rzecz sprzedawana w niższej cenie.

d)    Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy wówczas gdy:

–        wada jest niemożliwa do usunięcia;

–        z towaru nie można należycie korzystać w związku z powtarzającymi się wadami po naprawie;

–         towar posiada większą liczbę wad;

–        Sprzedający nie jest w stanie wymienić ani naprawić towaru lub jego części (na przykład towar nie jest już produkowany); lub

–         wymiana wadliwego towaru lub części na towar pozbawiony wad nie jest możliwa.

4. Kiedy prawo z tytułu nienależytego wykonania Umowy nie ma zastosowania?


Kupującemu nie przysługują prawa z tytułu nienależytego wykonania Umowy wówczas gdy:

–   zdawał sobie sprawę z wady przed odbiorem rzeczy;

–   Kupujący sam spowodował wadę; lub

–   upłynął okres gwarancji.

Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie mają ponadto zastosowania do:

–   zużycia towaru wywołanego jego standardowym użytkowaniem;

–   rzeczy sprzedawanych w niższej cenie – wyłącznie w stosunku do wady, w związku z którą cena towaru została obniżona; lub sytuacji, gdy wada wynika z charakteru rzeczy.

–   sytuacji, gdy wada wynika z charakteru rzeczy.

5. Jak postępować przy reklamacji?


Reklamację należy rozpocząć bezzwłocznie po wykryciu wady. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumenta przyjmujemy reklamacje:

–   w dowolnym z naszych obiektów handlowych, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe z uwagi na asortyment sprzedawanego towaru;

–   w naszej siedzibie;

–   w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji zalecamy skorzystanie z naszego obiektu handlowego.

Zalecana procedura reklamacji:

–    Kupujący może z wyprzedzeniem poinformować Sprzedającego telefonicznie, mailowo lub pisemnie o wszczęciu reklamacji;

–    w celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zaleca skorzystanie z gotowego protokołu reklamacji;

–    należy również poinformować Sprzedającego o tym, jakie prawo z tytułu nienależytego wykonania Umowy wybrał Kupujący, tzn. czy zgodnie z niniejszymi Zasadami Reklamacji jest on zainteresowany naprawą rzeczy, wymianą towaru lub jego części, odstąpieniem od Umowy, zniżką od ceny zakupu czy też ewentualnie innymi prawami w myśl Zasad Reklamacji i kodeksu cywilnego;

–   Kupujący dostarczy reklamowany towar Sprzedającemu (w inny sposób niż za pobraniem – takich przesyłek Sprzedający nie odbiera), przy czym, wysyłając towar, należy umieścić go w odpowiednim opakowaniu, tak aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zniszczenia;

–   aby usprawnić procedurę reklamacji  do towaru należy załączyć dokument zakupu lub fakturę VAT, jeżeli została ona wystawiona, lub też inny dokument potwierdzający zakup towaru, wraz z charakterystyką wady i propozycją sposobu rozpatrzenia reklamacji.

 Niespełnienie któregoś z powyższych warunków lub niezłożenie któregoś z powyższych dokumentów nie stoi na przeszkodzie w pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Za moment zgłoszenia reklamacji uznaje się moment, w którym Sprzedający został poinformowany o pojawieniu się wady i doszło do wyegzekwowania prawa z tytułu odpowiedzialności za wady sprzedanej rzeczy.

Sprzedający podejmuje decyzje w sprawie zgłoszonych reklamacji w trybie natychmiastowym, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się stosowny okres niezbędny do specjalistycznej oceny wady, zgodnie z rodzajem produktu lub usługi. Reklamacja wraz z usunięciem wady zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej zgłoszenia, jeżeli Sprzedający i Kupujący nie uzgodnią dłuższego terminu.

Sprzedający wydaje Kupującemu pisemne potwierdzenie z datą zgłoszenia reklamacji, jej treścią i sposobem rozpatrzenia; następnie (po rozpatrzeniu reklamacji) Sprzedający wydaje Kupującemu potwierdzenie z datą i sposobem rozpatrzenia reklamacji, wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia naprawy i okresem jej trwania, ewentualnie z pisemnym uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.

Zgodnie z kodeksem cywilnym Kupujący ma prawo do pokrycia stosownych kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem reklamacji towaru. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że roszczenie do pokrycia takich kosztów należy zgłosić w ciągu jednego miesiąca po upływie terminu wskazania wady.

Niniejsze Zasady Reklamacji są ważne i skuteczne od 1.03.2017.

 

 

 

 

 

Zasady Reklamacji

Darmowa wysyłka

przy zakupie
powyżej 140 zł

Ekspresowa wysyłka

za dopłatą

100% win w magazynie

wszystkie gotowe
do wysyłki

Bezpieczne opakowanie

potwierdzone
setkami przesyłek